Home > Cursusaanbod > Bodem > Verdiepingscursus bodemkunde en geologie

Verdiepingscursus bodemkunde en geologie

TELT MEE VOOR DE ACTORREGISTRATIE!
 
Interesse in een verdiepingscursus bodemkunde en geologie in uw regio? Deze cursus wordt op maat ontwikkeld.
Eerder gingen u voor: o.a. de Gemeente Amersfoort, Erfgoed Brabant en het Rijksvastgoedbedrijf. 
 
Onderstaand een voorbeeldprogramma van de cursus zoals deze in de regio Amersfoort georganiseerd is. In aansluiting op de cursus 'Bodemkunde en geologie voor archeologen' (module 4) wordt een 2-daagse verdiepingscursus aangeboden die in het Amersfoort-Gelderse Vallei gebied zal plaatsvinden.
 
Het tweedaagse programma is opgebouwd uit overdag veldlocaties bezoeken waar met gerichte zelfwerkzaamheid door profiel- en boorbeschrijvingen bodem en geologie worden opgenomen. Het avondprogramma (één avond) bestaat uit twee delen:
 
1.     Verslaglegging van de overdag verkregen resultaten.
 
2.     Synthese van de veldresultaten in een regionaal kader van bodemkunde, geologie en bewoning door de docent.
 
Het tweedaagse programma van de verdiepingscursus die geologische processen, hun resulterende landschapsvormende processen, bodems, regionale verschillen en bewoningsmogelijkheden uitdiept wordt aangeboden speciaal voor het gebied van de Gelderse Vallei.
 
Opbouw
 
Holoceen - Eem Vallei, zeeklei op veen op Pleistoceen zand, indicatoren, zoals kalkgehalte, schelpen, voor zoute depositie > booronderzoek. Dijkdoorbraken langs de Eem en de Zuiderzee → overslagsedimenten die het oude oppervlak afdekken (en dus conserveren).
Veenlandschap (op dekzandlandschap) met opduikingen van dekzand/duintjes die door het veen heen steken: interessante plekken voor bewoning- booronderzoek.
Pleistoceen - dekzandkoppen die nu onder het veen liggen, maar misschien door klink wel te zien zijn, zijn ook interessante plekken voor bewoning geweest en door hun afgedekte ligging is het top pleistocene profiel mogelijk niet verstoord.
Zwerfstenen eiland Maarn Uitleg herkomstgebieden zwerfkeien.
Gordeldekzandruggen, opbouw materiaal onderzoeken - booronderzoek.
Aandacht voor esdekken op de dekzandruggen en kopjes in relatie tot de paleo-grondwaterstand en veenvorming. Tot hoe ver en hoe hoog heeft er veen in het gebied gelegen en is dat door basis esdek-onderzoek misschien te reconstrueren?
Dekzandruggen, vs. Dekzandvlakte, excursie.
Droge dalen op de stuwwallen, excursie.
Gradiënt in de Gelderse Vallei, excursie.
Casus Amersfoort
 
Programma
 
Dag 1: Noordelijke Gelderse Vallei
 
Eem vallei, jonge bodems, zeeklei op veenlandschap op pleistoceen dekzand, plaggendek op lokale dekzandruggen; wielen en overslagsedimenten
 
Avond: Verslaglegging en synthese
 
Dag 2: Zuidelijke Gelderse Vallei
 
Stuwwal, gordeldekzand, podzolbodems, veenvorming en rivierafzetting vanuit de Rijn. Binnenveld: veengebied door kwel met kleidek; De Kraats: hoge dekzandrug met esdek en bewoning eronder; grafheuvels op stuwwal Ginkelse Heide ten noorden van Ede.
 
Referenties
"Deze cursus sluit goed aan op onze regio" 
"Zeer goed passend bij wat wij in onze regio bij opgravingen aantreffen en de vragen die er bij ons leven."
"Zeer tevreden, erg leerzaam, voor herhaling vatbaar"
"Heel goed en hij overtreft mijn verwachtingen"

Praktische informatie
 
Cursusdata:
Deze cursus wordt indien gewenst op maat in uw eigen regio georganiseerd
 
Studielast:
2 contactdagen (overdag + 's avonds)
 
Cursustijden:
Ontvangst  09.00 - 09.30
Cursusdag 1. 09.30 - 21.00
Cursusdag 2. 09.00- 17.00
 
Docent:
dr. Sjoerd Kluiving (VU)
 
Doelgroep:
Veldtechnici, veldarcheologen, medewerkers van adviesbureaus, universiteiten, hogescholen en kennisinstituten
 
Doel: 
De lokale bodem, geomorfologie en geologie leren begrijpen in relatie tot het kunnen voorkomen van archeologische vindplaatsen
 
Kennisniveau:
Certificaat PASTA-cursus Bodemkunde en geologie voor archeologen of minstens een daarmee gelijkgestelde opleiding/cursus en/of ervaring.
 
Studiematerialen:
Cursusmap
 
Locatie:
Nader te bepalen (in de regio)
 
Aantal deelnemers:
Nader te bepalen
 
Kosten:
De kosten voor deze cursus worden op maat geoffreerd