Home > Cursusaanbod > Ruimtelijke Ordening en Ruimte

Ruimtelijke Ordening en Ruimte

Archeologie binnen uw gemeente

Deze cursus is gericht op de bevoegdheden en verplichtingen van gemeenten in de omgang met het bodemarchief voortvloeiend uit de Monumentenwet. De cursus heeft ten doel ambtenaren een algemeen beeld te verschaffen over wat archeologie is, wat gemeenten gezien de nieuwe wet moeten en wat mogen. Daarnaast wordt het instrumentarium en de processen behorende bij de gemeentelijke zorgplicht voor het archeologisch bodemarchief behandeld. Programma   09.00 - 09.30 uur: Ontvangst  09.30 - 09.45 uur: Inleiding 09.45 - 10.15 uur: Hoe krijgen gemeenteambtenaren met archeologie te maken? 10.15 - 11.15 uur: Leidraad voor maatregelen: de Archeologische Monumentenzorgcyclus 11.00 - 11.15 uur: Pauze 11.15 - 12.30 uur: Rollen en Taken....

Lees meer

Verdiepingscursus Archeologie en Ruimtelijke ontwikkeling

TELT MEE VOOR DE ACTORREGISTRATIE! Door deze cursus krijgen archeologen en andere betrokkenen uit de cultuurhistorische sector inzicht in de belangrijkste processen van de hedendaagse ruimtelijke ontwikkeling alsmede in de relevante wet- en regelgeving en de rol van de archeologie daarbinnen. Van de cursisten wordt verwacht dat zij reeds kennis en inzicht hebben in de juridische basisuitgangspunten op het gebied van de ruimtelijke ordening en bouwregelgeving. In de cursus wordt in het bijzonder aandacht besteed aan: - De Wet ruimtelijke ordening en de instrumenten daarin specifiek gericht op archeologie; - De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) in relatie met archeologie; - De positie van archeologie in...

Lees meer

Naar een integrale bescherming van natuurlijk en archeologisch erfgoed

TELT MEE VOOR DE ACTORREGISTRATIE! Natuurbeheer en de zorg voor het archeologische resten in het landschap zijn veelal niet afgestemd op elkaar. Maatregelen voor behoud uit de ene sector staan soms haaks op de andere en omgekeerd. De scheiding van de sectoren gaat ver terug, de conceptuele kaders, de opleidingen en het werkveld vertonen weinig interactie. Toch is er veel te winnen bij de integratie van deze sectoren die verbonden worden door plaats. Deze cursus gaat in op de noodzaak tot integratie, met aandacht voor aanpak, voorbeelden en ambitie. Programma 09.00 - 09.30 uur:  Ontvangst  09.30 - 10.00 uur:  Inleiding. Waarom integreren? 10.00 - 11.15...

Lees meer

Bouwhistorie voor archeologen

TELT MEE VOOR DE ACTORREGISTRATIE! In binnenstedelijke opgravingen komt een archeoloog vooral muurwerk tegen. Aan de bouwwijze en eigenschappen van deze muren is de bouwgeschiedenis van de opgravingslocatie nauwkeurig te reconstrueren. Om deze geschiedenis aan de muren ‘af te lezen’ zijn bepaalde kennis en vaardigheden nodig. Hiermee kan de informatiewaarde van deze sporen beter worden benut. Deze cursus gaat dieper in op de het ‘lezen van muren’, de schaalniveaus waarop muurresten informatie kunnen geven, over de in het verleden gebruikte materialen en bouwmethoden en over de manier waarop een archeoloog muurwerk kan documenteren.   Programma Dag 1:  •    Inleiding in de bouwhistorie (Raakvlakken met...

Lees meer