Home > Docenten

Docenten

Dirk Boelhouwer

Tweede trainer bij de mediatraining is Dirk Boelhouwer. Hij studeerde rechten en werkte jarenlang als algemeen verslaggever en presentator voor een lokale tv-zender. Als politiek verslaggever legde hij het vuur na aan de schenen van burgemeesters, wethouders en woordvoerders. Vanuit zijn expertise kan hij goed adviseren over de werkwijze van lokale journalistiek en de impact van beeld.

Lees meer

Jelle de Boer

Jelle de Boer is zelfstandig ondernemer en adviseert bedrijven en overheden op het gebied van bedrijfsvoering, procesbeheersing, kennismanagement en kwaliteitszorg. Vaak doet hij dit via een intermediaire positie, bijvoorbeeld als adviseur van een branchevereniging of sectororganisatie. Maar ook adviseert hij bedrijven en overheden rechtstreeks om bedrijfsprocessen en kwaliteitszorg te verbeteren. Vanuit zijn praktijk treedt hij onder andere op als auteur/rapporteur bij het opstellen van kwaliteitsrichtijnen voor de bouw, de nutswereld en bodembeheer. Hij is tevens de schrijvende hand bij de BRL 4000 Archeologie en schuift regelmatig aan bij overleg bij SIKB over deze en andere BRL-en. 

Lees meer

Chrystel Brandenburgh

Chrystel Brandenburgh is senior archeoloog en textielspecialist bij Erfgoed Leiden en Omstreken. Ze studeerde pre- en protohistorie aan de Universiteit Leiden en werkt sinds 1997 in de gemeentelijke archeologie. Vanaf 2003 is zij gemeentelijk archeoloog van Leiden. In 2016 promoveerde ze op een onderzoek naar vroegmiddeleeuwse archeologische textielresten uit Nederland. Samen met Edwin Orsel stelde ze de archeologische en bouwhistorische onderzoeksagenda van Leiden op. Het organiseren van bouwhistorisch onderzoek in binnenstedelijke opgravingen is een van de aandachtspunten in haar werk en heeft de afgelopen jaren geleid tot een aantal projecten waarin archeologen, bouwhistorici en historici succesvol samenwerkten.

Lees meer

Menno Dijkstra

Menno Dijkstra behaalde in 1996 zijn doctoraalexamen archeologie van de Middeleeuwen en Nieuwe tijd aan de Universiteit van Amsterdam. Sindsdien is hij betrokken geweest bij uiteenlopende projecten en opgravingen, onder meer het Sint Servatius Project en het Frisia Project, beiden gefinancierd door NWO. In het kader van dit laatste project is hij in december 2011 gepromoveerd op een onderzoek naar de laat-Romeinse en vroeg-middeleeuwse ontwikkeling van het Zuid-Hollandse kustgebied, speciaal het gebied rondom de monding van de Oude Rijn. Vanaf 2002 is hij in verschillende functies betrokken geweest bij het AAC/Projectenbureau en Diachron UvA bv, waar hij zich voornamelijk bezighield met de...

Lees meer

Marieke van Dinter

Marieke van Dinter werkt sinds 1997 als fysisch geograaf (Kwartair Geoloog), bij ADC Archeoprojecten. Zij is verantwoordelijk voor de landschapsreconstructies van plangebieden. Hiertoe bestudeert zij ondermeer op opgravingen de profielwanden van de opgravingsputten om inzicht te krijgen in de bodemopbouw. Daarmee kan zij het a-biotische landschap vóór, tijdens en/of na de archeologische bewoningsfase(n) vaststellen. Daarnaast is zij recentelijk gepromoveerd aan de Universiteit van Utrecht op de landschapsontwikkeling en de invloed daarvan op de bewoning in het West-Nederlandse rivierengebied in de Romeinse tijd en Middeleeuwen.

Lees meer

René Isarin

René Isarin (Crevasse Advies) is geo-archeoloog en sinds 2000, na een universitaire loopbaan, in verschillende hoedanigheden beroepsmatig in de archeologie werkzaam. In mei 2008 heeft hij als zelfstandig adviseur Crevasse Advies opgericht. Hoewel zijn klantenkring vooral uit private en publieke initiatiefnemers in de ruimtelijke ontwikkeling bestaat, is hij ook in de rol van (adviseur van het) bevoegd gezag ervaren. De afgelopen jaren was hij zeer nauw betrokken bij de Beleidsontwikkeling Archeologie Maasvallei van de Provincie Limburg. Naast zuivere advisering en ondersteuning in de AMZ geeft hij trainingen adviesvaardigheden bij archeologische bedrijven. In zowel grote, complexe infrastructurele projecten, zoals de A2Maastricht,...

Lees meer

Rien Jonkers

Rien Jonkers heeft een eigen adviesbureau, waarin hij bedrijven en particulieren adviseert op het brede vakgebied van het omgevingsrecht. Naast de advieswerkzaamheden die hij hiervoor uitvoert is hij ook actief als docent op het gebied van omgevingsrecht en bestuursrecht voor verschillende organisaties. De combinatie van die twee taakvelden zorgt er ook voor dat de voeling met de overheidswereld behouden blijft en het netwerk verder wordt ontwikkeld. Door zijn jarenlange ervaring bij gemeenten op het vakgebied omgevingsrecht weet hij hoe overheden werken en denken. Die ervaring, gecombineerd met actuele vakinhoudelijke kennis en de nodige creativiteit, zet hij in om de juiste strategie...

Lees meer

Julie van Kerckhove

Julie Van Kerckhove is in 2002 afgestudeerd aan de Universiteit Gent. Na haar studie ging zij bij VUhbs aan de slag als aardewerkspecialiste. Daar lag haar focus met name op aardewerk uit diverse perioden in het rivierengebied (Geldermalsen-Hondsgemet, Tiel-Passewaaij, Ottoons Tiel, Houten-Castellum). Later heeft zij – onder meer voor diverse externe opdrachtgevers zoals de Gemeente Den Haag en Diachron - ook Romeins aardewerk van grootschalige opgravingen uit Zuid- en West-Nederland bestudeerd (Eersel-Kerkebogten, Den Haag-Uithofslaan, Voorburg-Arentsburg/Forum Hadriani).  Gaandeweg is Julie zich middels cursussen aan de Universiteit Leuven en University College of London steeds verder gaan verdiepen in de herkomst van (regionaal) Romeins...

Lees meer

Sjoerd Kluiving

Sjoerd is als universitair docent fysische geografie / landschapsarcheologie verbonden aan de afdeling Archeologie van de faculteit Geesteswetenschappen bij de Vrije Universiteit Amsterdam, en als universitair hoofddocent verbonden aan School of Natural Sciences, Stirling University, UK. Hij is verantwoordelijk voor het onderwijzen van meerdere Bachelor en Master vakken, begeleid verschillende promotie studenten en is vernieuwer van onderwijsmethodes. Hij voert geoarcheologisch landschapsonderzoek uit met als specialismen Nederland en het Mediterrane gebied, en specialiseert zich ook op het Antropoceen onderzoek. Sjoerd ontving in 2018 ‘funding’ van de EU HORIZON2020 en NWO en publiceert in internationale (aard)wetenschappelijke en culturele tijdschriften. Hij stichtte en bestuurt...

Lees meer

Walter Laan

Na zijn studie Fysische Geografie aan de UvA in Amsterdam is Walter Laan (1970) in de jaren negentig bij diverse opgravingen in het kader van de aanleg van de Betuweroute betrokken geweest als Fysisch Geograaf. Tijdens deze projecten heeft hij ook zijn eerste professionele stappen gezet op het gebied van GIS bij het maken van landschapsreconstructies rondom archeologische vindplaatsen. Na de afronding van het veldwerk van deze Betuwerouteprojecten kwam hij in 1999 als GIS-specialist in dienst bij het Archeologisch Diensten Centrum (nu ADC-Archeoprojecten). De werkzaamheden behelsden het beheren, bevragen en visualiseren van archeologische data. Tevens was hij aanspreekpunt voor de...

Lees meer

Leo de Later

Hoofdtrainer van de mediatraining is Leo de Later. Hij studeerde politicologie en bestuurskunde en werkte meer dan 25 jaar in de nieuwsjournalistiek. Eerst voor de radio en daarna voor tv. Zijn media-ervaring komt goed van pas in de advisering over presentatie en mediaoptreden. Inmiddels heeft hij ook meer dan 15 jaar ervaring met het verzorgen van mediatrainingen.

Lees meer

Heleen van Londen

Heleen van Londen is universitair docent bij de vakgroep archeologie van de Universiteit van Amsterdam. Ze is gespecialiseerd in landschapsarcheologie, erfgoed en archeologische monumentenzorg. Ze onderwijst diverse Bachelor en Master vakken en neemt deel aan (inter-)nationale projecten. Daarnaast is ze eigenaar van ‘Van Londen Archeologie’, vanwaar ze op zelfstandige basis projecten aanneemt (veldwerk, advisering etc.).

Lees meer

Edwin Orsel

Edwin Orsel (1969) studeerde HTS en TU bouwkunde. Hij werkte bij verschillende bouwhistorische bureaus en is sinds 2001 stadsbouwhistoricus bij Erfgoed Leiden en Omstreken. Daarnaast is hij voorzitter van het Convent van Gemeentelijke Bouwhistorici, bestuurslid van de Stichting Bouwhistorie Nederland, aangesloten bij de Bond Nederlandse Bouwhistorici en lid van diverse monumentencommissies. Samen met Chrystel Brandenburgh stelde hij de archeologische en bouwhistorische onderzoeksagenda van Leiden op. Zijn werkzaamheden betreffen het gehele bouwhistorische veld, van waardestellend en documentair bouwhistorisch onderzoek tot de borging van de bouwhistorische waardenkaart in bestemmingplannen.

Lees meer

Pieter-Jan de Vos

Pieter-Jan De Vos (1987) is bouwhistoricus bij Erfgoed Leiden en Omstreken. Hij studeerde Geschiedenis aan de KULeuven en voltooide de opleiding Conservation of Monuments and Sites aan het Raymond Lemaire International Centre for Conservation (RLICC). Zijn expertise omvat enerzijds bouwhistorisch onderzoek naar woonhuizen in stedelijke context en anderzijds digitale erfgoeddocumentatie. Hij is aangesloten bij de Bond Nederlandse Bouwhistorici, verbonden als expert member bij CIPA Heritage Documentation (ICOMOS), en geeft gastcolleges bij de Hogeschool Utrecht en de KULeuven.

Lees meer

Jan Vriens

Jan Vriens heeft de opleidingen Gemeenteadministratie 1 en 2 afgerond. Hij beschikt over ruime bestuurlijke ervaring en voert daarnaast diverse nevenactiviteiten uit, zoals voorzitter van diverse bezwarencommissies voor personele aangelegenheden. Ook is hij (ere)voorzitter van diverse ondernemersclubs. Hij is regelmatig gastspreker op het terrein van het bestuursrecht. In het verleden was hij stafdocent bij de Bestuursacademie Zuid-Nederland en directeur van Vriens Consulting. Op dit moment geeft hij in voorkomende gevallen nog cursussen voor PASTA.  

Lees meer

Jitte Waagen

De heer drs. J. (Jitte) Waagen is werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam en heeft daarnaast zijn eigen bedrijf (Digital Landscapes). Bij de Universiteit van Amsterdam verzorgt hij het reguliere onderwijs in digitale technieken voor de opleidingen van ACASA, en hij is verbonden als docent aan de onderzoeksschool ARCHON. Jitte is aan stichting PASTA verbonden als docent voor de cursussen "Basiscursus (Q)GIS" en "Fotogrammetrie en 3D modelleren".

Lees meer

Anneke Dekker

Afgestudeerd archeoloog en sinds 2000 professioneel fotograaf bij het Archeologisch Instituut van de UvA (ACASA). Zij heeft veel gefotografeerd voor Nederlandse projecten (o.a.Sint Servatius, Leiderdorp), op opgravingen in het mediterrane gebied (o.a. Geraki, Halos, Satricum, Zakynthos) en in musea (Allard Pierson Museum, Villa Giulia). Haar foto’s zijn gepubliceerd in talloze academische publicaties en museumcatalogi. Daarnaast heeft zij diverse korte filmpjes gemaakt t.b.v. het onderwijs. Naast fotograaf bij de UvA werkt Anneke als zelfstandig fotograaf, geeft zij cursussen fotografie en houdt zij zich bezig met documentaires maken en vertonen (http://www.stichtingdocdoc.nl).

Lees meer