Home > Docenten

Docenten

Jelle de Boer

Jelle de Boer is zelfstandig ondernemer en adviseert bedrijven en overheden op het gebied van bedrijfsvoering, procesbeheersing, kennismanagement en kwaliteitszorg. Vaak doet hij dit via een intermediaire positie, bijvoorbeeld als adviseur van een branchevereniging of sectororganisatie. Maar ook adviseert hij bedrijven en overheden rechtstreeks om bedrijfsprocessen en kwaliteitszorg te verbeteren. Vanuit zijn praktijk treedt hij onder andere op als auteur/rapporteur bij het opstellen van kwaliteitsrichtijnen voor de bouw, de nutswereld en bodembeheer. Hij is tevens de schrijvende hand bij de BRL 4000 Archeologie en schuift regelmatig aan bij overleg bij SIKB over deze en andere BRL-en. 

Lees meer

Chrystel Brandenburgh

Chrystel Brandenburgh is senior archeoloog en textielspecialist bij Erfgoed Leiden en Omstreken. Ze studeerde pre- en protohistorie aan de Universiteit Leiden en werkt sinds 1997 in de gemeentelijke archeologie. Vanaf 2003 is zij gemeentelijk archeoloog van Leiden. In 2016 promoveerde ze op een onderzoek naar vroegmiddeleeuwse archeologische textielresten uit Nederland. Samen met Edwin Orsel stelde ze de archeologische en bouwhistorische onderzoeksagenda van Leiden op. Het organiseren van bouwhistorisch onderzoek in binnenstedelijke opgravingen is een van de aandachtspunten in haar werk en heeft de afgelopen jaren geleid tot een aantal projecten waarin archeologen, bouwhistorici en historici succesvol samenwerkten.

Lees meer

Menno Dijkstra

Menno Dijkstra behaalde in 1996 zijn doctoraalexamen archeologie van de Middeleeuwen en Nieuwe tijd aan de Universiteit van Amsterdam. Sindsdien is hij betrokken geweest bij uiteenlopende projecten en opgravingen, onder meer het Sint Servatius Project en het Frisia Project, beiden gefinancierd door NWO. In het kader van dit laatste project is hij in december 2011 gepromoveerd op een onderzoek naar de laat-Romeinse en vroeg-middeleeuwse ontwikkeling van het Zuid-Hollandse kustgebied, speciaal het gebied rondom de monding van de Oude Rijn. Vanaf 2002 is hij in verschillende functies betrokken geweest bij het AAC/Projectenbureau en Diachron UvA bv, waar hij zich voornamelijk bezighield met de...

Lees meer

Marieke van Dinter

Marieke van Dinter werkt sinds 1997 als fysisch geograaf (Kwartair Geoloog), bij ADC Archeoprojecten. Zij is verantwoordelijk voor de landschapsreconstructies van plangebieden. Hiertoe bestudeert zij ondermeer op opgravingen de profielwanden van de opgravingsputten om inzicht te krijgen in de bodemopbouw. Daarmee kan zij het a-biotische landschap vóór, tijdens en/of na de archeologische bewoningsfase(n) vaststellen. Daarnaast is zij recentelijk gepromoveerd aan de Universiteit van Utrecht op de landschapsontwikkeling en de invloed daarvan op de bewoning in het West-Nederlandse rivierengebied in de Romeinse tijd en Middeleeuwen.

Lees meer

René Isarin

René Isarin (Crevasse Advies) is geo-archeoloog en sinds 2000, na een universitaire loopbaan, in verschillende hoedanigheden beroepsmatig in de archeologie werkzaam. In mei 2008 heeft hij als zelfstandig adviseur Crevasse Advies opgericht. Hoewel zijn klantenkring vooral uit private en publieke initiatiefnemers in de ruimtelijke ontwikkeling bestaat, is hij ook in de rol van (adviseur van het) bevoegd gezag ervaren. De afgelopen jaren was hij zeer nauw betrokken bij de Beleidsontwikkeling Archeologie Maasvallei van de Provincie Limburg. Naast zuivere advisering en ondersteuning in de AMZ geeft hij trainingen adviesvaardigheden bij archeologische bedrijven. In zowel grote, complexe infrastructurele projecten, zoals de A2Maastricht,...

Lees meer

Julie van Kerckhove

Julie Van Kerckhove is in 2002 afgestudeerd aan de Universiteit Gent. Na haar studie ging zij bij VUhbs aan de slag als aardewerkspecialiste. Daar lag haar focus met name op aardewerk uit diverse perioden in het rivierengebied (Geldermalsen-Hondsgemet, Tiel-Passewaaij, Ottoons Tiel, Houten-Castellum). Later heeft zij – onder meer voor diverse externe opdrachtgevers zoals de Gemeente Den Haag en Diachron - ook Romeins aardewerk van grootschalige opgravingen uit Zuid- en West-Nederland bestudeerd (Eersel-Kerkebogten, Den Haag-Uithofslaan, Voorburg-Arentsburg/Forum Hadriani).  Gaandeweg is Julie zich middels cursussen aan de Universiteit Leuven en University College of London steeds verder gaan verdiepen in de herkomst van (regionaal) Romeins...

Lees meer

Heleen van Londen

Heleen van Londen is universitair docent bij de vakgroep archeologie van de Universiteit van Amsterdam. Ze is gespecialiseerd in landschapsarcheologie, erfgoed en archeologische monumentenzorg. Ze onderwijst diverse Bachelor en Master vakken en neemt deel aan (inter-)nationale projecten. Daarnaast is ze eigenaar van ‘Van Londen Archeologie’, vanwaar ze op zelfstandige basis projecten aanneemt (veldwerk, advisering etc.).

Lees meer

Edwin Orsel

Edwin Orsel (1969) studeerde HTS en TU bouwkunde. Hij werkte bij verschillende bouwhistorische bureaus en is sinds 2001 stadsbouwhistoricus bij Erfgoed Leiden en Omstreken. Daarnaast is hij voorzitter van het Convent van Gemeentelijke Bouwhistorici, bestuurslid van de Stichting Bouwhistorie Nederland, aangesloten bij de Bond Nederlandse Bouwhistorici en lid van diverse monumentencommissies. Samen met Chrystel Brandenburgh stelde hij de archeologische en bouwhistorische onderzoeksagenda van Leiden op. Zijn werkzaamheden betreffen het gehele bouwhistorische veld, van waardestellend en documentair bouwhistorisch onderzoek tot de borging van de bouwhistorische waardenkaart in bestemmingplannen.

Lees meer

Pieter-Jan de Vos

Pieter-Jan De Vos (1987) is bouwhistoricus bij Erfgoed Leiden en Omstreken. Hij studeerde Geschiedenis aan de KULeuven en voltooide de opleiding Conservation of Monuments and Sites aan het Raymond Lemaire International Centre for Conservation (RLICC). Zijn expertise omvat enerzijds bouwhistorisch onderzoek naar woonhuizen in stedelijke context en anderzijds digitale erfgoeddocumentatie. Hij is aangesloten bij de Bond Nederlandse Bouwhistorici, verbonden als expert member bij CIPA Heritage Documentation (ICOMOS), en geeft gastcolleges bij de Hogeschool Utrecht en de KULeuven.

Lees meer

Jan Vriens

Jan Vriens heeft de opleidingen Gemeenteadministratie 1 en 2 afgerond. Hij beschikt over ruime bestuurlijke ervaring en voert daarnaast diverse nevenactiviteiten uit, zoals voorzitter van diverse bezwarencommissies voor personele aangelegenheden. Ook is hij (ere)voorzitter van diverse ondernemersclubs. Hij is regelmatig gastspreker op het terrein van het bestuursrecht. In het verleden was hij stafdocent bij de Bestuursacademie Zuid-Nederland en directeur van Vriens Consulting. Op dit moment geeft hij in voorkomende gevallen nog cursussen voor PASTA.  

Lees meer

Karin Abelskamp

Karin Abelskamp (1970) heeft archeologie gestudeerd aan de VU en heeft daarna enkele jaren bij een internationaal onderzoeksproject voor de toenmalige ROB gewerkt en bij de Projectgroep Archeologie Betuweroute het begin van de commerciële archeologie meegemaakt. Ze is inmiddels meer dan 20 jaar professioneel werkzaam op het gebied van conservering en restauratie van archeologische en historische vondsten, eerst voor ADC ArcheoProjecten en ArcheoCare en inmiddels als eigenaar van Conserveringsatelier Vesta. Naast de uitvoering van praktische opdrachten voor opdrachtgevers zoals opgravingsbedrijven, depots en musea zet ze zich als conserveringsspecialist ook in voor begrip, verbreding en verdieping van de conservering binnen de archeologie....

Lees meer

Maarten Groenendijk

Maarten Groenendijk studeerde Provinciaal Romeinse Archeologie aan de Vrije Universiteit en was tussen 2002 en 2020 gemeentelijk archeoloog van Gouda. Daar ontwikkelde hij bij een binnenstedelijk bouwproject de methode die nu de kern vormt van zijn werk als zelfstandig adviseur: archeologievriendelijk of – duurzaam bouwen. In 2021 promoveerde hij op een onderzoek naar de verstoring en het archeologisch informatieverlies door heipalen in verschillende archeologische contexten. Tegenwoordig is Maarten eigenaar van het archeologisch adviesbureau Green Archaeology, gespecialiseerd in archeologieduurzaam bouwen. Hij adviseert initiatiefnemers en gemeenten over archeologieduurzame ontwikkelingen en beleid, waarbij hij streeft naar een optimale balans tussen behoud van archeologische...

Lees meer

Joep Orbons

Joep Orbons is natuurkundig ingenieur en senior archeoloog, afgestudeerd in middeleeuwse archeologie aan de UvA. Hij is mede eigenaar van archeologisch onderzoeksbureau ArcheoPro en is al 30 jaar actief in de archeologie. Zijn specialisaties zijn geofysisch onderzoek en GIS dataverwerking, analyse en visualisatie. Daarnaast is hij ook actief in mijnbouwhistorisch onderzoek waarbij hij, onder andere, de prehistorische vuursteenmijn van Rijckholt onder zijn hoede heeft. In de geofysica voelt Joep zich helemaal thuis, daar komen zijn technische en zijn archeologische kennis bij elkaar. Behalve zijn geofysisch werk in Nederland, neemt hij wereldwijd ook deel aan symposia en internationale archeologische onderzoeken en doceert...

Lees meer

Geertje Korf

Geertje Korf studeerde archeologie in Leiden en heeft sinds 2012 een eigen adviesbureau op het gebied van erfgoed, ruimtelijke ordening en milieueffectrapportage.  Eerder werkte zij bij de Commissie voor milieueffectrapportage, de ROB en diverse archeologische bedrijven.

Lees meer

Nathalie Vossen

Nathalie Vossen studeerde archeologie in Amsterdam en werkte onder meer als senior-consulent bij de ROB en als directeur bij de Stichting Archeologische Monumentenwacht. Sinds 2008 heeft zij een eigen adviesbureau op het gebied van erfgoed en ruimtelijke ordening.

Lees meer