Home >Docenten > René Isarin

René Isarin

René Isarin (Crevasse Advies) is geo-archeoloog en sinds 2000, na een universitaire loopbaan, in verschillende hoedanigheden beroepsmatig in de archeologie werkzaam. In mei 2008 heeft hij als zelfstandig adviseur Crevasse Advies opgericht. Hoewel zijn klantenkring vooral uit private en publieke initiatiefnemers in de ruimtelijke ontwikkeling bestaat, is hij ook in de rol van (adviseur van het) bevoegd gezag ervaren. De afgelopen jaren was hij zeer nauw betrokken bij de Beleidsontwikkeling Archeologie Maasvallei van de Provincie Limburg. Naast zuivere advisering en ondersteuning in de AMZ geeft hij trainingen adviesvaardigheden bij archeologische bedrijven. In zowel grote, complexe infrastructurele projecten, zoals de A2Maastricht, Blankenburgverbinding (A20-A15), RijnlandRoute (A4-A44) en ViA15 (A15-A12) als kleinere (woning) bouwplannen heeft Crevasse Advies zorg kunnen dragen voor een optimale inbedding van archeologie in het proces van ruimtelijke ordening. Het veelal lange AMZ proces en het ontbreken van harde, inhoudelijke normen en toetsingskader maken archeologie, naast bijvoorbeeld niet-gesprongen explosieven, flora en fauna, geluid en bodem, voor hem een uitdagende omgevingsfactor.