Cursus BRL

TELT MEE VOOR DE ACTORREGISTRATIE + ERKEND DOOR HET CCvD!
 
Op 1 juli 2016 is de Erfgoedwet in werking getreden. Hierin is o.a. opgenomen dat organisaties die gravende archeologische werkzaamheden willen verrichten, gecertificeerd moeten zijn conform de BRL SIKB 4000 Archeologie.
Een van de belangrijkste onderdelen van deze BRL is de deskundigheid van individuele archeologische medewerkers (hierna: actoren). Aan deze actoren zijn dan ook eisen gesteld op het gebied van kennis en ervaring. Per type actor is vastgesteld wat deze moet kennen en kunnen. Voor alle type actoren geldt dat zij kennis moeten hebben van de BRL 4000.
Aan het einde van deze cursusdag wordt een certificaat van deelname uitgereikt. Dit certificaat is voldoende voor registratie. Het tevens volgen van een toets is niet noodzakelijk. 

Programma

09.00 - 09.30 Ontvangst
    
09.30 Kwaliteit in de archeologie
-    Kwaliteit en kwaliteitsborging
-    Certificering in de archeologie, nut, noodzaak en verplichting
    
10.00 BRL Archeologie
-    Uitgangspunten van de BRL
-    Opbouw BRL: procesonderdelen, kwaliteit, toetsing
-    Relatie BRL – KNA
-    Rolverdeling 
-    Wie krijgt het certificaat en waarvoor
-    Vragen
    
10.30 Actorregistratie
-    Uitgangspunten actorregistratie
-    Opbouw actorregistratie
-    Rolverdeling opleider, toetser, actor, werkgever
-    Verkrijging status: eisen aan competenties
-    Onderhoud
-    Opleidingsplan
-    Overgangsregeling
-    Toetsing in de praktijk
-    Vragen
    
11.00 Pauze
    
11.15 Inhoud kwaliteitssysteem
-    Waarom een kwaliteitssysteem
-    Elementen in het kwaliteitssysteem
-    Kwaliteitshandboek: lust of last
-    Interne audits
-    Rollen bij kwaliteitssysteem: directie, interne auditor, archeoloog
-    Toepassing in de praktijk
-    Vragen
    
12.45 Pauze
    
13.15 KNA-Protocollen 4.0: de dagelijkse praktijk
-    Type protocollen
-    Opbouw protocollen: 
-    processtappen, controlestappen, specificaties
-    Voorbereiding, uitvoering, oplevering
-    Interactie tussen protocollen en spelers:
-    Archeoloog en depotbeheer
-    Bureauonderzoek, PvE, PvA en onderzoek
-    Opdrachtgever – bevoegd gezag – uitvoerder – depotbeheerder 
-    Archeoloog en specialist
-    Overdrachtsmomenten en digitalisering
-    Toepassingsvraagstukken in de  praktijk
-    Vragen
    
14.45 Pauze
    
15.00 En dan komt de certificeerder
-    Inhoud externe audits
-    Opbouw auditregime BRL Archeologie
-    Rollen bij externe audits
-    Uitvoering externe audits
-    Omgaan met auditresultaten
-    Sancties
-    Certificering in praktijk
-    Vragen
    
16.00 Afsluiting en vragen
    
16.30 Einde programma

Praktische informatie

Cursusdata: 
- 27 mei 2024
- 13 september 2024
- 9 december 2024
Studielast: 1 dag 
Locatie: SIKB te Gouda
 
Cursustijden:
Ontvangst: 09.00 - 09.30 uur
Cursusdag: 09.30 - 16.30 uur

Docenten: Jelle de Boer en Heleen van Londen
Doelgroep: Archeologen, specialisten, archeologen in de rol van opdrachtgever en bevoegde overheid en werkgevers in de archeologie
Doel: Met deze cursus is de kennis weer helemaal up to date. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in de KNA 4.0 (Land- en Waterbodems) en hoe verhouden de wijzigingen zich tot de BRL 4000 en het register voor KNA actoren? Wat zegt de Erfgoedwet hierover?
Kennisniveau: HBO / academisch niveau
Studiematerialen: Digitaal naslagwerk
Kosten: € 225,- per persoon voor 1 dag, exclusief BTW
Aantal deelnemers: Maximaal 12 deelnemers